24 havi munkaidőkeret és a csökkentett munkaidős foglalkoztatás feltételei

A Kormány 2020. április 10. napján hirdette ki a 47/2020. (III.18.) számú Korm. rendeletben foglalt munkajogi szabályok kiegészítéseként a 104/2020. (IV.10.) számú Korm. rendeletet, mely további munkajogi lehetőségeket kínál a munkáltatóknak a koronavírus járvány által a gazdaságra gyakorolt negatív hatások enyhítésére. Kihirdetésre került továbbá a veszélyhelyzet idején történő csökkentet munkaidős foglalkoztatásra vonatkozó 105/2020. (IV.10.) Korm. rendelet is. A kormányrendeletek szabályait az alábbiakban ismertetjük.

24 havi munkaidőkeret

A 104/2020. (IV. 10.) Korm. rendelete alapján a munkáltató legfeljebb 24 havi munkaidőkeretet rendelhet el és a rendelet hatályba lépését, azaz 2020. április 11. napját megelőzően elrendelt munkaidőkeretet a munkáltató legfeljebb 24 hónapos időtartamra meghosszabbíthatja. Nem lehet azonban eltérni a Munka törvénykönyve következő rendelkezéseitől:

 1. a napi munkaidő beosztásának minimuma és maximuma (teljes munkaidő esetén legalább 4 óra; teljes és részmunkaidő esetén legfeljebb 12 óra)
 2. a napi, heti pihenőidőre és pihenőnapra vonatkozó rendelkezésektől (kivéve egyes ágazatokban, pl. polgári repülés, vasúti személyszállítás)

Amennyiben a munkáltató kollektív szerződés hatálya alá tartozik és a kollektív szerződés a fentiektől eltérő rendelkezéseket tartalmaz, úgy azok nem alkalmazhatóak a kormányrendelet hatálya alatt. Ez azt jelenti, hogy ha kollektív szerződés például legfeljebb 12 havi munkaidőkeret elrendelését teszi lehetővé, úgy a munkáltató – figyelemmel a 104/2020. (IV.10.) Korm. rendeletben foglaltakra – ennek ellenére is elrendelhet ennél hosszabb, de legfeljebb 24 havi munkaidőkeretet.

A 24 havi munkaidőkeretet, illetve a 47/2020. (III. 18.) Korm. rendelet 6. § (4) bekezdés tükrében megállapodás alapján létrejött hosszabb munkaidőkeretet nem érinti a veszélyhelyzet megszűnése. Ez azt jelenti, hogy ha a munkáltató a veszélyhelyzet alatt elrendel 24 havi munkaidőkeretet, de a veszélyhelyzet például 2020. július 31. napján megszűnik, úgy a veszélyhelyzet alatt elrendelt hosszabb munkaidőkeret ettől még teljes egészében kifuthat.

Csökkentett munkaidős foglalkoztatás

A Kormány 105/2020. (IV. 10.) számú kormányrendelete – mely 2020. április 16. napján lép hatályba – szabályozza a csökkentett munkaidős foglalkoztatás és az igényelhető támogatás feltételeit. A kormányrendelet értelmében

 1. csökkentett munkaidő a veszélyhelyzet kihirdetését követően módosításra kerülő munkaszerződés szerint háromhavi átlagban legalább a módosítás előtti munkaszerződés szerinti munkaidő felét elérő, de a 70 százalékát meg nem haladó részmunkaidő, amely legalább napi négy óra munkaidőnek megfelelő tartalmú;
 2. egyéni fejlesztési idő, ha a munkavállaló a munkaköréhez, vagy a munkáltató tevékenységéhez kapcsolódó fejlesztés érdekében mentesül a csökkentett munkaidő miatt kieső munkaidő 30 százalékénak megfelelő mértékben a munkavégzési kötelezettség teljesítése alól;
 3. létszámtartási kötelezettség a munkáltató kötelezettsége a kérelem benyújtásának napján meglévő statisztikai állományi létszám fenntartására.

Az állami foglalkoztatási szervként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal a veszélyhelyzettel összefüggő gazdasági okból támogatást nyújt a munkavállaló és munkáltató együttes kérelmére a munkavállaló részére, ha

 1. a munkavállaló ugyanazon munkaviszonya kapcsán nem részesül részmunkaidőben történő foglalkoztatáshoz kapcsolódó egyéb támogatásban, és a munkáltatóval legalább a veszélyhelyzet kihirdetésének napjától munkaviszonyban áll, valamint nem tölti a felmondási idejét,
 2. a munkáltató a vele munkaviszonyban álló, vele együttes kérelmet benyújtó munkavállalót csökkentett munkaidőben foglalkoztatja a munkavállalói létszám csökkentésének megelőzése érdekében, a támogatás iránti kérelmében bemutatja a csökkentett munkaidőben történő foglalkoztatást megalapozó gazdasági körülményeit, ezeknek a veszélyhelyzettel való közvetlen és szoros összefüggését, a gazdasági nehézségek áthidalására vonatkozó eddig megtett és várható intézkedését, a munkavégzés átütemezésére nyitva álló munkaidő-beosztási lehetőségeket a kérelem benyújtásáig kimerítette, legalább hat hónapja működik, és a vele együttes kérelmet benyújtó munkavállaló vonatkozásában a kérelem benyújtásakor nem részesül munkahelyteremtő, vagy munkahelymegőrzés támogatásban, vagy kutató-fejlesztő tevékenységet végző munkavállalók foglalkoztatásának támogatásában,
 3. a munkaidőkeret lejárt vagy lezárásra került.

A támogatás a kérelem benyújtását követő időszakra, hónapokban állapítható meg. A támogatás időtartama három hónap. A támogatás mértéke a veszélyhelyzet kihirdetésének napja szerinti esedékességgel megállapított havi távolléti díj általános szabályok szerint megállapított személyi jövedelemadó-előleggel, járulékokkal csökkentett (nettó) összegének a 30, 40 vagy 50 százalékban kieső munkaidőre járó arányos részének 70 százaléka. Ugyanakkor a támogatás havi összegének meghatározásakor a maximálisan figyelembe vehető távolléti díj adókkal és járulékokkal csökkentett összege nem haladhatja meg a kérelem benyújtásakor hatályos, adókkal és járulékokkal csökkentett kötelező legkisebb munkabér kétszeresét.

 1. A támogatás a munkavállaló részére havonta utólag kerül folyósításra.
 2. A támogatás fizetés nélküli szabadság idejére nem folyósítható.
 3. A támogatás köztehermentes.

A munkavállaló és a munkáltató a támogatás igénybevételével köteles vállalni, hogy

 1. csökkentett munkaidőben, és
 2. csökkentett munkaidőn túli egyéni fejlesztési időben állapodnak meg

legalább a támogatás időtartamára. A munkavállaló a támogatás igénybevételekor továbbá vállalja

 1. a jövedelemkieséssel járó csökkentett munkaidőben történő munkavégzést, és azt, hogy
 2. a kérelem szerinti munkaviszonya melletti újabb munkaviszony létrehozása a támogatás időtartamát követően nem lesz akadálya a csökkentett munkaidőt megelőző munkaidőhöz való visszatérésnek, illetve azt, hogy
 3. az egyéni fejlesztési időben a munkáltató rendelkezésére áll.

A munkáltató a támogatás igénybevételekor továbbá vállalja

 1. a létszámtartási kötelezettséget a támogatás időtartamára, valamint további egy hónapig azt, hogy
 2. a támogatás ideje alatt rendkívüli munkaidőben történő munkavégzés elrendelésére nem kerül sor, és azt, hogy
 3. az együttműködési és tájékoztatási kötelezettségével összhangban a támogatás feltételeit vagy a csökkentett munkaidő időtartamát érintő változást két munkanapon belül bejelenti a kormányhivatalnak.

A munkáltató a fentieken túl köteles vállalni azt is, hogy

 1. a támogatással együtt a munkabér összege a támogatás időtartama alatt eléri a munkavállaló távolléti díját, valamint azt, hogy
 2. az egyéni fejlesztési időre munkabért fizet.

A támogatás akkor nyújtható, ha

 1. a munkavállalónak az állami foglalkoztatási szerv által végleges határozattal visszakövetelt, támogatással összefüggő fizetési kötelezettsége nem áll fenn, illetve
 2. a munkáltató pedig megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeinek és ezt igazolni tudja, nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt, ellene jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, és december 31-én nem minősült a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet szerint nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak;
 3. a munkáltató bemutatja, hogy a csökkentett munkaidőben történő foglalkoztatás gazdasági indoka a veszélyhelyzettel közvetlen és szoros összefüggésben áll, és hitelt érdemlő módon alátámasztja, hogy a munkavállalók megtartása a folyamatos gazdasági tevékenységével összefüggő nemzetgazdasági érdek.

Nem nyújtható a rendelet szerinti támogatás a munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatáshoz (Mt. 53. §), valamint a munkaerő-kölcsönzéshez [Mt. 214. § (1) bekezdés a) pont].

A támogatás a munkáltató és a munkavállaló együttes kérelmére nyújtható. A kérelmet a munkáltató a veszélyhelyzet időtartama alatt vagy a veszélyhelyzet megszűnését követő egy hónapon belül a   Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat honlapján közzétett, erre rendszeresített formanyomtatványon, elektronikus úton nyújthatja be. A támogatás iránti kérelemhez csatolni kell a csökkentett munkaidőről, illetve az egyéni fejlesztési időről szóló megállapodást. A támogatás iránti kérelmet a munkavállaló foglalkoztatási helye szerint illetékes kormányhivatalnál kell előterjeszteni.

Megszűnik a támogatás

 1. ha a munkavállaló és a munkáltató együttes nyilatkozatban kéri,
 2. ha a munkavállaló munkaviszonya megszűnik, a támogatással összefüggően valamely kötelezettségének nem tesz eleget,
 3. ha a munkáltató a támogatásban részesülő munkavállaló tekintetében munkahelyteremtő vagy munkahelymegőrzés támogatásban részesül, vagy kutató-fejlesztő tevékenységet végző munkavállalók foglalkoztatásának támogatásában részesül, a támogatással összefüggően valamely kötelezettségének nem tesz eleget, ha a csökkentett munkaidő a támogatási időtartam alatt módosításra kerül, ha a támogatás a jogszabályban meghatározott feltételek hiányában nem lett volna megállapítható.
Photo: Shutterstock / Sviatlana Sheina